Zaštita od požara (opšte napomene i obaveze)

Centar za bezbednost na radu i zastitu od pozara Novi Sad

 

Zakon o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS” br. 111/09, 20/2015, 87/2018 i 87/2018-drugi zakon), koji je počeo da se primenjuje od 05.09.2010. godine, u međuvremenu je pretrpeo određene dopune i izmene i propisuje sledeće obaveze za sva pravna lica i preduzetnike:

Kategorizacija prema ugroženosti od požara

Prema čl. 23. Zakona, objekti, delatnosti i zemljišta razvrstavaju se u sledeće kategorije:

  1. sa visokim rizikom od izbijanja požara − prva kategorija ugroženosti od požara;
  2. sa povećanim rizikom od izbijanja požara − druga kategorija ugroženosti od požara;
  3. sa izvesnim rizikom od izbijanja požara − treća kategorija ugroženosti od požara.

Po izvršenoj kategorizaciji, vrši se organizovanje zaštite od požara prema ugroženosti od požara u skladu sa čl. 24. Zakona:

Vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta i privredno društvo odnosno drugo pravno lice razvrstano u prvu kategoriju ugroženosti od požara (u daljem tekstu: subjekti u prvoj kategoriji) obavezno je da obezbedi tehnički opremljenu i obučenu vatrogasnu jedinicu sa potrebnim brojem vatrogasaca.

Vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta i privredno društvo odnosno drugo pravno lice razvrstano u drugu kategoriju ugroženosti od požara (u daljem tekstu: subjekti u drugoj kategoriji) obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara i stalno dežurstvo sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje zaštite od požara.

Vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta i privredno društvo odnosno drugo pravno lice razvrstano u treću kategoriju ugroženosti od požara (u daljem tekstu: subjekti u trećoj kategoriji) obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara s potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje zaštite od požara.

 

Centar za bezbednost na radu i zastitu od pozara Novi Sad

 

Plan zaštite od požara obavezni su da donesu Subjekti u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara u skladu sa čl. 27. Zakona.

U skladu sa čl. 28. Zakona, vlasnik odnosno korisnik poslovnih, industrijskih i objekata javne namene, objekata blokovskog tipa i podzemnih garaža i objekata u trećoj kategoriji ugroženosti od požara i skupština zgrade odnosno savet zgrade u stambenim objektima donose Pravila zaštite od požara koja obuhvataju:

  1. organizaciju tehnoloških procesa na način da rizik od izbijanja i širenja požara bude otklonjen, a da u slučaju njegovog izbijanja bude obezbeđena bezbedna evakuacija ljudi i imovine i sprečeno njegovo širenje;
  2. zaštitu od požara u zavisnosti od namene objekta sa potrebnim brojem lica osposobljenih za obavljanje poslova zaštite od požara;
  3. donošenje Plana evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara koji moraju biti istaknuti na vidljivom mestu;
  4. način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara
  5. prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih za sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara;
  6. proračun maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbedno evakuisati iz objekta.